action

action
[΄ækʃn] n գործողություն. quick/decisive/united, joint action արագ/վճռական, որոշակի/միատեղ համատեղ գործողություն. a man of action գործի մարդ. take action սկսել գործել. take actions միջոցներ ձեռք առնել. bring/call into action գործի դնել. put/set in action գործի դնել. (արարք, վարմունք) noble/mean action ազնիվ/ ստոր արարք. a piece of the action խար դա խության բաժնեմաս. խսկց. հանցավոր գործունեու թյուն. (in a novel) The action takes place (վեպում) Գործողությունը տեղի է ունենում. the action is swift/slow moving Գործողությունը արագ/դանդաղ է ընթանում. իրավ. դատական գործ. bring an action against մեկի դեմ հայց հարուցել. dismiss an action հայցը մերժել. action for damages վնասահատուցման հայց. judge people by their actions մարդկանց մասին դատել ըստ նրանց գործերի. suit the action to the word խոսքերը գործերով ապացուցել. (գործողու թյուն, աշխատանք) the action of the heart սրտի աշխատանքը. the action of bowels աղիքների գոր ծունեությունը. mental/physical action մտա վոր/ֆի զիկական աշխատանք. be in action աշ խա տել/գործել. be out of action չաշխատել. The tele phone is out of action Հեռախոսը չի աշխա տում/գործում. put out of action շարքից դուրս բե րել. take strike action գործադուլ անել. (ազ դեցու թյուն) action of light/medicine/drugs լույսի/դեղ ե րի/թմրադեղի ազդեցությունը. ռզմ. մարտ bring into action մարտի մեջ մտցնել. come out of action մարտից/շարքից դուրս գալ. be killed in action մարտում զոհվել. military actions ռազմական գործողություններ. He has seen action Նա եղել է ռազմաճակատում. իրավ. հայց, դատական գործ. legal/courtaction օրինական/դատական գործ. bring/take an action against smb գործ/հայց հա րուցել որևէ մեկի դեմ. divorce action ապա հարզանի գործ action painting վերացական գե ղանկարչության դպրոց

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • action — ac·tion n [Latin actio legal proceeding, from agere to do, carry out, initiate legal proceedings] 1 a: a judicial proceeding for the enforcement or protection of a right, the redress or prevention of a wrong, or the punishment of a public offense …   Law dictionary

 • action — ACTION. sub. f. L opération d un agent. L action du feu sur le bois. L action du Soleil sur les plantes. L action de l esprit. Le feu, par la violence de son action, vitrifie les métaux. Une action vive, soudaine, momentanée.Action, se dit aussi… …   Dictionnaire de l'Académie Française 1798

 • Action — may refer to:Music and culture* Action (philosophy), something a person can do * Action (music), a characteristic of a stringed instrument * Action (album), a 2004 album by Punchline * Action (B z album), a 2007 album by B z * Action (piano), the …   Wikipedia

 • Action 52 — North American NES cover art. Developer(s) …   Wikipedia

 • action — Action. s. f. Maniere dont une cause agit, & par laquelle elle produit son effet. L action du feu reduit le bois en cendres. Action, signifie aussi, Acte, fait, oeuvre. Bonne action. belle action. mauvaise action. vilaine action. action bien… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • Action! — was a programming language and integrated editor, debugger, and 6502 code generating compiler, editor for the Atari 8 bit family of microcomputers. Action! was created by Clinton Parker and released on cartridge by Optimized Systems Software in… …   Wikipedia

 • Action — Ac tion, n. [OF. action, L. actio, fr. agere to do. See {Act}.] 1. A process or condition of acting or moving, as opposed to rest; the doing of something; exertion of power or force, as when one body acts on another; the effect of power exerted… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • action — et besongne, Pragma, Actio. Action et droit de poursuyvre en justice ce qui nous est deu, Actio. Action de grace, Gratulatio, Gratiarum actio. Action personnelle, Condictio, Actio in personam. Action réelle, Actio in rem. Action petitoire,… …   Thresor de la langue françoyse

 • Action 52-in-1 — Action 52 Action 52 Éditeur Active Enterprises Développeur FarSight Studios (MD) Active Enterprises …   Wikipédia en Français

 • action — 1 Action, act, deed agree in designating something done or effected. Action refers primarily to the process of acting; act and deed to the result, the thing done. An action is usually regarded as occupying some time and involving more than one… …   New Dictionary of Synonyms

 • action — [ak′shən] n. [ME accion < OFr action < L actio < pp. of agere: see ACT1] 1. the doing of something; state of being in motion or of working 2. an act or thing done 3. [pl.] behavior; habitual conduct 4. habitual activity characterized by… …   English World dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”